Міхась Кенька

Р, РА, Рагойша

(рэтраспектыўная, рэпрезентататыўная рэстаўрацыя біягРАфіі
РАгойшы, рэкламная, рэлевантная, рознамоўная).

Рок (рік, год) 1942, 05, 06.

Рано-раненько. Рассвет. Раков. Родился Рагойша. Радость родных.

Роки 1943-1958.

Родовод редкий. Ребёнок рос резвым, развивался равномерно. Рисовал, раскошно расписывал радужными кРАсками рамы. Розги родителей, расстёгивание ремня? Рехнулись? Разве ребёнок разбалованный? Рыбачил, разыскивал раков – речка рядом, русло, рыба, русалки, разные разности, на реке раздольной, рыболовецкой.. Ребятня, дРужба, игРА, равнина, раздолье!

Рок 1957.

Радашковіцкая раёнка – рупар ратаяў, рабочых раёна. Рэпартажы, пеРшыя твоРчыя аўтогРАфы ¬– рэзкія росчыркі ручкай-самапіскай – раннія рыфмаваныя радкі. Репертуар расшыраецца: рэспубликанскія радыё і дРук– рэцэнзаванне, інфаРмацыя. “ПіянеР Беларусі” – “ХоPаша танцуюць” – пеРшая спРоба дРукавацца.

Роки 1958-64

Ракаўская школа – развітанне. Раздарожжа, розпуття, ростані. Це тРеба РАзрохувати. Размаітыя ваРыянты выбаРу пРАфесіі. Рано распознал разумное, редкое ристалище ¬¬– радеть родной речи. Раяно рэкамендуе работу – рамянство рытара (выкладчыка). Родныя раяць – рашайся. Расхрабрыўся, рашыў рызыкнуць. Разбіўся ў дРуз, рэбус разгадаў – уРА! ¬– Рассаднік разумнага – БДУ. Радасць ¬ раскошы росшуку разнастайнага. ЛітаРАтура – Рамаяна, Рамзес ІІ, “Рэйнеке-ліс”, “БРАты РАзбойнікі” ШылеРА, Расціньяк, Разін Сцяпан, Рабле, Рагнеда, радзімічы, РАПП, раскапаныя ў аРхівах пеРшадрукі, рахункі, рашэнні. Рамантыка пРАктыкі. Расслабленне ¬– “Рыо-Рыта”, рок-н-рол, раманс. Рэйды на радзіму – родны Ракаў.

Рок 1965

Рагойша – рэкрут. Радавы. Ракетныя рэактыўныя снаРАды, рабрыстая рукаяць рэвальвера, ваРАнёная руля ружжа. Рушніця-гРАнатамёт. МуштРА: “Рота, рравняйсь, рядами напрраво марррш!” АтРАд, наРАд, плац-паРАд, рэдкія радасці, расчараванні, роздум пРА гРАдучае.

Рок 1967

Развітаўся з аРміяй. Разняволіўся. Рэабілітацыя разумовых рэсурсаў, рашэнне рабіць на роднай кафедРы белаРускай літаРАтуры.

АспіРАнтура. Рэкамендаваны. Рукапіс работы, раздрукоўка, ратапрынт рэферата. АбаРАніўся!!!

Роки 1968-1989.

Розповідач (пРеподаватель). Раскатурхаўся, развінуўся – рэцэнзаваў рукапісы, рэдагаваў, расказваў рознае рабятам. Разінуўшы раты, рэагуюць, рагочуць, ржуць, румзаюць, разбіраюцца ў рыфмарадах, рандо, рандэлях, руладах і розначытаннях.

Рьяная работа, разгребание рукописей, рацеи, речи. Рюмка – редко. “Ром в ресторане распивать, розмарин с рябчиками во рту разжёвывать – разве развлечение?” Релаксация-работа, ритм тРуда.

РАков, КаРАткевич, бРАк с укРАинкой, расписался, родились бРАтья РАгойши. «Размовляй на ридной!» – радить Рагойша дРужине.

Работа – рукапісы – “ПеРАклаў Якуб Колас”, “І нясе яна даР”, “ГутаРкі пРА ВеРш”, “ПРАблемы пеРАкладу” і др… Розгалас, рост рэпутацыі. у рэспубліцы, у Расіі, за гРАніцай.

Рэаліі роспаведу з кафедРы: Рэнесанс, Рамантызм, Рэалізм (сацыялістычны), рытм, рыфма, рэтардацыя, рэхаверш, рэчытатыў, руны, рубаі, рапсод, раёшнік, раман, раманс і др… АлітэРацыі на “Р” – “Лясному Рэху пРаўду Раскажу”, “МоРозной пылью сеРебРится ее бобРовый воРотник”.

ЗаРАботки радуют. расходы регулируются, ребята растут. Раскошные ризы, квартиРА, тРАнспорт-рафик ¬– разъезжай, радуйся, развивайся, раскошеливайся. Разбогатеть, разыскать розовое руно – реально.

Рок 1990.

Революция. Распад Рэспублики Радецкой. Ружьё разрядилось. Русь резво рулит: рыночные разборки, реформирование, пиРАмида МавРоди. Результаты разочаровывающие. Разбой. Разврат. Разброд. Регресс. Разгон демонстРАций, «Развод» республик. Ретрограды, реформаторы, рыночники, рулетка, ругань, рушение репутаций, речистые репортёры, разгул роскоши, решпекта. Реабилитация религии. Разваливается родное ремесло. Расцветает репетиторство. Реклама Ролтон-бульона раздражает. ЭкРАн телевизоРА: “Рабыня ИзауРА”, мелодРАмы, римейки, РАспутина (Маша), Ротару, рок-опера, резкие баРАбанные ритмы, руины Ирака, реванш реакции, рост агРессивности, расстрел ракетами БелгРАда, разрушение БеРлинской загоРодки, рекетиры, риэлтиры, рокеры.

Роки 1993-2011

Рэпутацыя доктаРА, пРАфесаРА. Раз’езды, рэферэндумы, камандзіРоўкі, канфеРэнцыі – Расія, загРАніца, ЛенінгРАд, Растоў, Растоў-на-Доне, Рыга, Рагачоў, Расоны, розныя гаРАды… Рагойша – радетель родной речи, рачитель риторского ремесла, разгребатель рукописей, рыцарь раритетов, работоголик. Рэспандэнт, рэцэпіент, лектаР, рэйтынг – уРАжвае.

ЭкРАн компьютеРА ¬– раздолье разума! Реформы обРАзования. Ревизия реалий. ПеРАезд у паРтшколу.

Рескрипт-резолюция ректора – развивать теоРию літеРАтуры, реально откРыть кафедРу. Руль руководства – Рагойше. Рэй – разумнейшаму.

Радыус работ расшырыў: тэоРыя літаРАтуры, уводзіны ў літаРАтуразнаўства, пеРАкладазнаўства, фальклаРыстыка, кампаРАтывістыка і др, і пр… Руціна разбаўляется разнастайнасцю, рэзультатыўнасць радуе, рэпертуар росшукаў разнастаіцца, работа – рай! Рядом – Ровда, ректорат, работники пеРА, кафедРАльные соРАтники.

Рок 2012. 05, 06.

70 рокив! Рубеж! Рагойшу – уРА! Радуются родные, родственники, радуется Раков – родной район, родной регион родившегося. Радеют рождённому Ра, Рама, Радхакришна, бРАхманы, раскинулась радуга, расцвели розы, ромашки, разметалась рожь, расшумелась ракита, раскраснелась рябина, ржут резвые рыжие рысаки, растёт тРАва. Растаяло, рассвело, разбушевалось, распахнулось.

ПоздРАвления, гРАмоты, нагРАды, віншавальныя адРАсы, ряльця. Радыё разрываецца. ПРэса дРукуе пРывітанні.

Ружы, розмарыны, рамонкі, резеда, рододендроны – даРы.

Расслабіцца, размагніціцца, рассядлаць, рассупоніць рысакоў, раззброіцца? Рана. Рэзерв, рэсурс – развінуць, раззадорыцца, размахнуцца, разбег, ручку-самапіску ў рукі, клавіятуРА камп’ютаРа РАскрыта, экРАн доРыць інфаРмацыю – РАдасць твоРчасці напеРАдзе!


Рагойша ў пошуках РА

Фатаздымкі падрыхтаваны Элай Дзюкавай

Сайт создан в системе uCoz